بیسکویت آوند
با طعم فندق و تزیین شکر

یکی دیگر از محصولات مورد پسند زائقه هر ایرانی بیسکویت آوند با طعم فندق و تزیین شکر می باشد.

این محصول نیز با توجه به حساسیت بیسکویت آوند بر تولید محصولاتی سالم، از روغن بدون ترانس تهیه شده است.