بیسکویت آوند
با طعم پرتقال

یکی دیگر از محصولات مورد پسند ذائقه هر ایرانی بیسکویت آوند با طعم پرتقال می باشد.

این محصول نیز با توجه به حساسیت بیسکویت آوند بر تولید محصولاتی سالم، از روغن بدون ترانس تهیه شده است.